Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Konference/Conference

Konference „Akademická etika a prevence plagiátorství“

Univerzalizace vysokého školství spolu s rozvojem technologických možností přináší pro oblast akademického psaní a akademické etiky nové nástrahy, výzvy i možnosti. Rostoucí objem internetových zdrojů zahrnujících stále častěji rovněž obsahy akademické povahy významně rozšiřuje příležitosti pro nekorektní využívání cizích textů. Souběžný pokrok v oblasti uchovávání, vyhledávání a strojového porovnávání obrovského množství textů on-line umožnil rozvíjet účinné nástroje detekce plagiátorství.

Důraz na detekci plagiátorství v již dokončených pracích sice přispívá k upevňování obecného povědomí o problematice akademické etiky, sám o sobě však není schopen významně změnit chování studentů v průběhu jejich přípravy. Nástroje represivní povahy je proto nutné významně doplnit preventivní mechanismy podporujícími osvojování principů akademického psaní a akademické integrity.

Konference tematicky navazuje na 21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol https://www.hkvs.muni.cz/, která byla zrušena v souvislosti s usnesením vlády č. 194 / o vyhlášení nouzového stavu. 

Conference „Academic ethics and plagiarism prevention“

Universalization of university education together with development of technological possibilities brings in the field of academic writing and academic ethics new obstacles, challenges and opportunities. Rising volume of internet resources, including still more often also contents of academic character, meaningly broadens opportunities for noncorrect exploitation of someone else´s texts. Concurrent advance on the field of storage, search and machine comparison of huge amount of texts online enabled development of efficient tools for plagiarism detection.

Emphasis on plagiarism detection in already finished works although contributes to strengthen general awareness of problematics of academic ethics, but it on its own is not able to influence significantly students´ behaviour. Measures of repressive character therefore needs to be complemented with preventive mechanisms supporting mastering of principles of academic writing and academic integrity.

Conference topically follows up 21st annual conference Quality Assessment in Higher Education https://www.hkvs.muni.cz/, which was cancelled relating to government resolution n. 194/ on declaration of state of emergency.

≈ Termín a místo konání/Place and Date

 • Akademická etika a prevence plagiátorství/Academic ethics and plagiarism prevention
 • Termín/Date: 13. – 14. 10. 2020
 • Místo/Place: Budova Univerzity Karlovy, Celetná 562/20, Praha 1 (mapa)
 • GPS: 50.0870981N, 14.4241994E

 

 

≈ Programový výbor/Programme Committee

 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
 • Mgr. Petr Černikovský
 • Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
 • MUDr. Josef Fontana
 • PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
 • Mgr. Hana Ovesleová Ph.D.
 • Ing. Jan Mach Ph.D.

 

≈ Organizační výbor/Organizational Committee

 • MUDr. Josef Fontana
 • PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
 • Mgr. Hana Ovesleová Ph.D.
 • Kateřina Grygarová
 • Martina Horáková