Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Ústřední knihovna

Funkce Ústřední knihovny

  •  Zabezpečuje běh celouniverzitních knihovnických informačních systémů.
  •  Je koordinačním a metodickým centrem pro knihovny jednotlivých fakult a dalších součástí UK.
  •  Je řešitelem projektů pro informační zabezpečení vědy a výzkumu.
  •  Zajišťuje správu Portálů elektronických informačních zdrojů, elektronických časopisů a knih a centrální vyhledávačí služby UKAŽ.
  •  Koordinuje nákup komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů pro potřeby UK.
  •  Zpracovává statistické ukazatele na základě podkladů z knihoven jednotlivých fakult.
  •  Je centrem celouniverzitní podpory e-learningu.
  •  Je centrem celouniverzitní podpory open science.
  •  Spravuje společenskovědní knihovní fond v Lešeticích u Příbrami.
  •  Vyřizuje agendu meziknihovní výpůjční služby a agendu knihovních darů.

Historie

Ústřední knihovna vznikla v roce 1991 jako knihovnicko-informační pracoviště, jehož posláním bylo vytvořit a zpřístupnit univerzální společenskovědní fond, který sloužil především všem fakultám UK s tímto zaměřením, ale zároveň fungoval jako doplňkový zdroj pro ostatní fakulty a v omezené míře také pro odbornou veřejnost. Tato knihovna sídlila v Celetné 13, kde se nacházela studovna a přilehlé prostory sloužící ke skladištním účelům. Knihovnu spravovala Pedagogická fakulta UK, která zajistila personál i finanční prostředky určené na provoz a obnovu knihovního fondu.

V roce 1993, po dlouhých jednáních s původními majiteli a správním řízení spojeným s převodem majetku, se velmi významnou součástí této knihovny stal fond bývalého Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, jež je je uložen v rekonstruovaném depozitáři UK v Lešeticích u Příbrami, odkud jsou pravidelnou přepravou zajišťovány požadavky uživatelů na fyzické výpůjčky i kopie článků apod.

V roce 1996 požádala Pedagogická fakulta UK, aby byla zbavena funkce správce Ústřední knihovny a její žádosti bylo vyhověno. Vedením UK byl přijat koncepční záměr, že stávající Ústřední knihovna nebude fungovat jako klasická knihovna, ale bude sloužit jako manažerské pracoviště pro oblast knihovnicko-informačního servisu na UK, jehož hlavním posláním bude koordinace společných procesů a činností. Pracoviště této transformované knihovny je v ulici José Martího 407/2.

Nabídka služeb

Ústřední knihovna nabízí služby v rámci přenosu poznatků.