Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Ústřední knihovna

Funkce Ústřední knihovny

 • zabezpečuje běh celouniverzitních knihovnických informačních systémů
 • je koordinačním a metodickým centrem pro knihovny jednotlivých fakult a dalších součásti UK
 • je řešitelem projektů pro informační zabezpečení vědy a výzkumu
 • koordinuje sběr publikační činnosti na UK
 • poskytuje metodické rady v oblasti dodávání dat do Rejstříku informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV)
 • koordinuje předávání dat do Rejstříku informací o výsledcích z vědy a výzkumu (RIV)
 • zajišťuje věcnou správu Portálu elektronických informačních zdrojů a Portálu elektronických časopisů ve spolupráci s ÚVT UK, který je zodpovědný za technické řešení
 • koordinuje nákup komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů pro potřeby UK
 • vyřizuje agendu meziknihovní výpůjční služby a agendu knihovních darů
 • zpracovává statistické ukazatele na základě podkladů z knihoven jednotlivých fakult pro Ústav pro informace ve vzdělání
 • spravuje společenskovědní knihovní fond v Lešeticích u Příbrami
 • řídí Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS)
 • poskytuje adresné informace
 • je centrem celouniverzitní podpory e-learningu – viz. dl.cuni.cz

Historie

Ústřední knihovna vznikla v roce 1991 jako knihovnicko-informační pracoviště, jehož posláním bylo vytvořit a zpřístupnit univerzální společenskovědní fond, který sloužil především všem fakultám UK s tímto zaměřením, ale zároveň fungoval jako doplňkový zdroj pro ostatní fakulty a v omezené míře také pro odbornou veřejnost. Tato knihovna sídlila v Celetné 13, kde se nacházela studovna a přilehlé prostory sloužící ke skladištním účelům. Knihovnu spravovala Pedagogická fakulta UK, která zajistila personál i finanční prostředky určené na provoz a obnovu knihovního fondu.

V roce 1993, po dlouhých jednáních s původními majiteli a správním řízení spojeným s převodem majetku, se velmi významnou součástí této knihovny stal fond bývalého Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, jež je je uložen v rekonstruovaném depozitáři UK v Lešeticích u Příbrami, odkud jsou pravidelnou přepravou zajišťovány požadavky uživatelů na fyzické výpůjčky i kopie článků apod.

V roce 1996 požádala Pedagogická fakulta UK, aby byla zbavena funkce správce Ústřední knihovny UK a její žádosti bylo vyhověno. Vedením UK byl přijat koncepční záměr, že stávající Ústřední knihovna UK nebude fungovat jako klasická knihovna, ale bude sloužit jako manažerské pracoviště pro oblast knihovnicko-informačního servisu na UK, jehož hlavním posláním bude koordinace společných procesů a činností. Pracoviště této transformované knihovny je v ulici José Martího 407/2.

Nabídka služeb

Ústřední knihovna UK nabízí služby v rámci přenosu poznatků.