Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Knihovna UK úvod

Knihovna UK je tvořena Ústřední knihovnou a knihovnami jednotlivých fakult.

Ústřední knihovna  není klasickou knihovnou, ale centrálním pracovištěm pro oblast knihovnicko-informačního servisu na UK.  Standardní knihovnické služby poskytují knihovny jednotlivých fakult a součástí.

Knihovny UK jsou členem AKVŠ. Některé knihovny UK jsou institucionálními členy SKIP.

Pro studenty a zaměstnance UK

Interní uživatelé (studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy) mohou využívat služeb jednotlivých knihoven s platným průkazem studenta nebo zaměstnance UK, který slouží mimo jiné také jako průkaz uživatele knihovny. Průkazy lze získat ve Výdejních centrech UK.

Pro externí uživatele

Externí uživatelé (studenti a zaměstnanci ostatních škol i široká veřejnost) se mohou stát registrovanými uživateli podle pravidel stanovených jednotlivými knihovnami. Externímu uživateli, který požaduje pouze konkrétní knihovní jednotku, doporučujeme využití MVS (meziknihovní výpůjční služby), o kterou je třeba požádat prostřednictvím odborné nebo veřejné knihovny, v níž je uživatel registrovaným čtenářem (např. obecní knihovna, městská knihovna apod.).

Centrální katalog UK

Pro vyhledávání ve fondech jednotlivých knihoven slouží Centrální katalog UK, který je souborným katalogem knihoven fakult a součástí Univerzity Karlovy.

Knihovní řád UK

Provoz knihoven na UK upravuje Knihovní řád UK a výpůjční řády knihoven na jednotlivých fakultách a součástech.