Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Depozitář Lešetice

Knihovna v Lešeticích spravuje fond bývalého ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, který obsahuje zejména společenskovědní literaturu v konečném součtu 380 000 svazků knih a časopisů. Značnou část studijního fondu tvoří literatura o mezinárodním dělnickém a komunistickém hnutí, součástí je též část bývalé Masarykovy knihovny, čítající přibližně 25 000 položek a tzv. prohibita získaná v období cenzury.

Svým uživatelům nabízí knihovna především rešeršní služby a meziknihovní výpůjční službu (MVS). Pro více informací o MVS klikněte na níže uvedený odkaz. V současnosti se v knihovně provádí retrokatalogizace fondu, přispívá se svým podílem k tvorbě Centrálního katalogu UK, Souborného katalogu ČR a Databáze národních autorit ČR. Provádí se též ochrana a konzervace fondu.