Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Repozitáře

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v současné době provozuje dva repozitáře:

 • Digitální repozitář UK (http://dspace.cuni.cz)
  • Aktuálně jsou zpřístupňovány elektronické vysokoškolské kvalifikační práce a habilitační práce obhajované po 1. 3. 2017. Řídí se předpisy stanovenými v Opatření rektora č. 13/2017.
  • Vysokoškolské kvalifikační práce jsou do Digitálního repozitáře UK vkládány automatizovaně přímo ze Studijního informačního systému UK.
  • Habilitační práce budou vkládány do repozitáře pomocí formuláře jmenovanými koordinátory jednotlivých fakult – seznam koordinátorů naleznete zde. Do doby než budou jmenováni a proškoleni koordinátoři, budou práce vkládány do repozitáře Ústřední knihovnou. V případě, že chcete vložit habilitační práci do repozitáře, obraťte se prosím na adresu jakub.rihak@ruk.cuni.cz.
 • Digitální univerzitní repozitář (http://repozitar.cuni.cz)
  • Zpřístupňovány jsou sbírky digitalizovaných a digitálních dokumentů jednotlivých fakult Univerzity Karlovy a také vysokoškolské kvalifikační práce obhájené před rokem 2006.
  • Vkládání digitálních objektů probíhá ve spolupráci s pracovníky repozitáře. Hromadný import dat se řídí těmito pravidly.

Do budoucna plánujeme sjednotit zpřístupňování kvalifikačních prací pouze v rámci Digitálního repozitáře UK (provozovaného v systému DSpace) a vytvoření samostatného Repozitáře publikační činnosti.

Poslání digitálních repozitářů

Digitální repozitáře Univerzity Karlovy slouží jako hlavní úložný prostor digitálních a digitalizovaných dokumentů, které Univerzita Karlova (dále jen UK) vlastní. Jedná se o dokumenty vytvořené studenty, akademickými pracovníky, vědci a zaměstnanci s afiliací k UK. Cílem repozitářů je zejména poskytování přístupu k informacím obsažených ve výše uvedených dokumentech a také jejich dlouhodobé uložení a ochrana podle národních či mezinárodních standardů a “best practices”. Vlastní vědecko-výzkumnou činností se snaží o zvýšení povědomí o dlouhodobé ochraně digitálních dokumentů zejména v akademickém prostředí.

Obsah obou repozitářů je zpřístupňován v souladu s autorským právem, dalšími relevantními zákony a interní politikou Univerzity Karlovy.