Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

Informace o projektu

Registrační číslo projektu: 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301

Název projektu: 

Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

Stav projektu:

Projekt ve fyzické realizaci

Datum zahájení: 1. 5. 2017

Datum dokončení: 31. 12. 2020

Stručný popis projektu

Projekt spolufinancován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem projektu je vytvoření technického zázemí a pořízení přístrojového vybavení pro Centrum e-learnigu na UK. V rámci projektu budou zprovozněny studovny a laboratoře, AV pracoviště a digitalizační centrum. Předpokládají se adaptace stávajících prostor Ústřední knihovny a dobudování síťové infrastruktury. Projekt je komplementární k projektu podanému do PO2 IP1 SC1-4.

Celkové zhodnocení aktivit a významu projektu


Podrobný popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší otázky nových forem vzdělávání v digitálním věku. V současné době jsou studenti zvyklí používat ke vzdělávání digitální technologie a Univerzita Karlova musí na tyto trendy včas zareagovat. V rámci projektu by měla vzniknout infrastruktura Centra pro e-learning Univerzity Karlovy. Díky vzniklým učebnám a laboratořím bude možno v rámci komplementárního ESF projektu poskytovat školení a výuku v oblasti tvorby a využití elearningových výukových materiálů. Bude také možno e-elearningové materiály na pořízeném vybavení vytvářet. Jedná se zejména o digitalizaci veškeré doporučené literatury, která bude následně zpřístupněna v souladu s autorským zákonem ve studovnách knihoven jednotlivých fakult. Bude tak řešen problém nedostupnosti literatury s ohledem na nízký počet exemplářů v knihovnách. Socioekonomicky znevýhodnění studenti tímto způsoben získají bezplatný přístup k doporučené literatuře. Dále budou v rámci Centra pro e-learning vytvářeny vlastní digitalizované výukové materiály. Cílovou skupinou, která bude využívat výsledky projektu jsou zaměstnanci vznikajícího Centra pro elearning, kteří zde budou vyškoleni a nástroje Centra pro e-learning jim budou k dispozici pro tvorbu výukových materiálů, dále autoři materiálů z řad pedagogů UK a všichni studenti UK, kteří budou moci využívat jak učebny, tak specializované laboratoře. S ohledem na úpravy učeben, budou tyto optimalizovány pro studenty se speciálními potřebami. E-learningové materiály zvyšují obecně dostupnost materiálů pro studenty, jejich časovou nezávislost, možnost zapojení více typů didaktických prostředků do výuky (videa, zvukové záznamy, interaktivní výpočty, autotesty atd.), možnost rychlé aktualizace materiálů, možnost sdílení atd. Z ekonomického hlediska jsou e-learningové materiály pro studenty výrazně dostupnější nežli běžné publikace.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je vybudování potřebné infrastruktury pro Centrum e-learningu na UK. V rámci projektu vznikne pět učeben, které budou uzpůsobeny pro studenty se speciálními potřebami. Učebny budou vybaveny nábytkem, počítačovou technikou a audiovizuální technikou. Učebny budou propojeny AV řídícím systémem tak, že budou moci fungovat jako jedna virtuální učebna. Pro vznik e-elarningových materiálů budou vytvořeny laboratoře pro digitalizaci doporučené literatury a špatně dostupné literatury z rozsáhlého depozitu mimo Prahu. Učebny budou využity v rámci komplementárního projektu ESF pro vyškolení zaměstnanců zamýšleného Centra pro e-learning. Zaměstnanci Centra pro e-learning budou zaměstnanci fakultních knihoven, kteří budou získané poznatky distribuovat na své fakulty. Dále budou v prostorách učeben a laboratoří školeni autoři e-learningových materiálů. Učebny a laboratoře budou sloužit také studentům pro přístup k e-learningovým materiálů pro školení práce s některými nástroji pro e-learning. Naplnění cílů bude možno ověřit na místě kontrolou učeben a laboratoří a jejich vybavení a dále na základě výkazů proběhlých školení a počtu vzniklých e-learningových materiálů.

Jaké mají být konkrétní výstupy projektu?

V rámci projektu vznikne infrastruktura Centra pro e-learning (učebny, AV pracoviště, digitalizační linka). Projekt tak umožní vznik vlastního Centra, které bude personálně sestávat ze zaměstnanců Ústřední knihovny a dále (v rámci komplementárního ESF projektu) vyškolených zaměstnanců všech jednotlivých fakultních knihoven UK (cca 40 osob). Projekt poskytne učebny a laboratoře, kde budou školeni zaměstnanci centra, autoři e-learningových materiálů a které budou moci využívat studenti pro přístup k e-learningovým materiálům. Učebny budou upraveny pro studenty se speciálními potřebami. Získaná infrastruktura povede ke zlepšení dostupnosti stávající doporučené literatury a další vědecké literatury, která bude postupně digitalizována a poskytována nejen v Centru pro e-learning ale i ve studovnách knihoven jednotlivých fakult. Další funkcí centra pro e-learning bude možnost vytvářet zde e-learningové materiály. Výsledky projektu tak mají potenciál řešit problematiku dostupnosti studijní literatury a umožní zapojení Univerzity Karlovy do nových trendů ve vzdělávání. To v konečném důsledku povede ke zpřístupnění e-learningových forem výukových materiálů a ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti.