Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Otevření šampioni Univerzity Karlovy: analýza open access publikací korespondenčních autorů UK (2016-18)

V citační databázi Web of Science (dále jen WoS) bylo za období 2016-2018 identifikováno 12 906 publikací typu „ArticleaProceedings Paper“ [1], na nichž se podílel některý z autorů Univerzity Karlovy (pole: Organization Enhanced; hledaná hodnota: Charles University Prague). Z těchto publikací bylo evidovaných 4 983 ve WoS kategorii „Open Access“ [2].  

Pro potřeby naší analýzy byl OA dataset dále zúžen pouze na open access publikace, u nichž je korespondenční autor z Univerzity Karlovy (pole RP – Reprint Address). Autoři analýzy předpokládají, že právě korespondenční autor má vliv na formu zveřejnění – tedy i na to, zda bude článek publikovaný v režimu open access. Z výsledných dat vyplývá, že za sledované období bylo dle WoS vydáno 1 861 open access publikací s alespoň jedním korespondenčním autorem z UK [3] (deduplikováno dle identifikátoru UT WoS), přičemž jejich počet nemá v letech rostoucí tendence.

Z pohledu open access cest [4] jsou nejčastěji publikace korespondenčních autorů UK za období 2016-18 dostupné zlatou cestou (WoS kategorie: DOAJ Gold nebo Other Gold) – 1 230; dále zelenou cestou (WoS kat.: Green Accepted nebo Green Published) – 871 a poté v režimu gratis open access (WoS kat.: Bronze – tato kategorie zahrnuje články, které jsou buď zdarma dostupné na webu časopisu, ale nejsou dostupné pod veřejnou licencí, nebo jsou dostupné s embargem – tedy naplňují pouze částečně definici open access) – 517 [5] – viz Graf 1.

Z dat dále vyplývá, že nejvíce publikací korespondenčních autorů UK bylo publikováno v otevřených časopisech indexovaných v databázi Directory of Open Access Journals (dále jen DOAJ) a zároveň jsou zpřístupněny v některém z otevřených repozitářů ve finální publikované verzi (WoS kategorie: DOAJ Gold AND Green Published), druhou nejčastější WoS kategorií je samotný Bronze a na třetím místě DOAJ Gold – viz Tab. 2.

Nejproduktivnější autoři a fakulty UK 

Do pomyslného žebříčku TOP 5 nejproduktivnějších korespondenčních autorů se dostalo 7 jmen (3 autoři se stejným počtem publikací se dělí o 5. místo) – viz Tab. 3. Zastoupeni jsou výhradně autoři z přírodních, technických a lékařských oborů (STM), přičemž hned 4 autoři jsou z Přírodovědecké fakulty UK. Tento oborový trend je patrný i z hlediska celkové open access produktivity fakult– viz Tab. 4 

Ve sledovaném období tito nejproduktivnější autoři celkem publikovali 75 open access publikací v roli korespondenčního autora, z nichž nejvíce (24) bylo vydáno zlatou cestou v časopisech indexovaných v DOAJ (WoS kategorie: DOAJ Gold) a zároveň byla zveřejněna finální publikovaná verze v některém otevřeném repozitáři (WoS kategorie: Green published). Druhý nejvyšší počet publikací (16) byl zveřejněn v režimu bronze open access (WoS kategorie: Bronze). 

Přečtěte si rozhovor s nejproduktivnějším OA šampionem UK v iForu.

Z hlediska celkové open access produktivity fakult je stejně jako u TOP 5 nejproduktivnějších autorů patrné, že open access publikování převládá zejména na součástech věnujících se výzkumu v STM oborech – viz Tab. 4. Ze sociálněvědních a humanitních fakult (SSH) byly nejproduktivnější Fakulta sociálních věd (71 OA publikací) a druhá Filozofická fakulta (59 OA publikací). Z dat lze dále vyčíst, že prvních 5 fakult publikovalo dohromady téměř 75 % všech OA publikací za sledované období, nicméně zároveň platí, že všechny fakulty UK [7] mají alespoň dvě open access publikace s domácím korespondenčním autorem. Z vysokoškolských ústavů se do datasetu dále dostaly publikace korespondenčních autorů z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (7 OA publikací), Centra pro otázky životního prostředí (5 OA publikací) a Centra pro teoretická studia (5 publikací).  

Nejvíce otevřené obory 

Nepřekvapivě jsou, stejně jako u nejproduktivnějších autorů a fakult, i z pohledu oborů [8] nejčastěji zastoupené (TOP 10) STM obory a z SSH oborů pak do nejčetnějšího výběru spadá na 10. místě obor Economicsviz Tab. 5

Závěr 

Smyslem analýzy bylo podívat se blíže na open access publikace autorů Univerzity Karlovy a zaměřit se zejména na ty, u kterých jsou korespondenční autoři z naší instituce. Z dat z citační databáze Web of Science je patrné, že autoři následují celosvětový trend a publikují své výsledky otevřeně, i když zatím stále nejde o majoritní způsob komunikace výsledků. U těch publikací, které otevřeně dostupné jsou, se ukazuje, že korespondenční autoři nejvíce využívají Evropskou komisí doporučovanou kombinaci obou cest open access – tedy publikování v otevřeném časopisu a zároveň uložení článku do otevřeného repozitáře 


Poznámky

[1] Data dle Web of Science Core Collection k 26. 8. 2019

[2] Web of Science Core Collection Help: OA Types

[3] Publikace může mít více než jednoho korespondenčního autora, v datasetu bylo 9 publikací s více než jedním korespondenčním autorem z UK. 

[4] Více o obecných možnostech publikování v režimu open access na stránkách ÚK UK.

[5] Publikace může být zařazena ve více kategoriích WoS OA, proto se součet výskytů kategorií nerovná počtu OA publikací korespondenčních autorů UK. 

[6] Při více než jedné možnosti jsou kategorie řazeny s prioritou DOAJ Gold nebo Other Gold na prvním místě. 

[7] Univerzita Karlova má 17 fakult – viz přehled.

[8] WoS obor se vztahuje k časopisu, ve kterém byla publikace vydána. Publikace (časopis) může být zařazena do více WoS oborů současně – viz přehled.


Ke stažení: základní dataset – exportovaná data o OA publikacích korespondenčních autorů UK

Aktuality, Open science and tagged . Post.