Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Predátorské časopisy a hodnocení článků v České republice

Hodnocení vědy v České republice popisuje dokument s názvem Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů  (platná pro léta 2013 až 2015) (dále jen „metodika„), schválený usnesením vlády ČR.

Tento dokument slouží jako předpis jakým způsobem se hodnotí věda v České republice a naplňuje tak povinnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uloženou jí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostřekdů a o změně některých souvisejících předpisů. RVVI má dle § 35 odst. 2 písmene c), zákona zabezpečit hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Více o celé metodice se dočtete na našich stránkách.

Metodika je rozdělena do tří pilířů.

Oborovému hodnocení publikačních výsledků se věnuje I. pilíř, který pro každou oborovou skupinu definuje relevantní druhy výsledků k  hodnocení.

Do tohoto pilíře patří hodnocení článků v odborném periodiku.

Vnitřní členění článků, které se hodnotí je následující:

  • článek v časopise evidovaném ve Web of Science
  • článek ve zdroji evidovaném ve SCOPUS 
  • článek v recenzovaném časopise v databázi ERIH
  • článek v českém recenzovaném časopise

Jednotlivým článkům je přidělováno bodové ohodnocení dle toho v jaké databázi se nechází. 

Je samozřejmě je nutné vzít v potaz další hodnotící kritéria jako je např. počet autorů podílejících se na článku, nebo zda je článek relevantním výstupem k hodnocení v dané oborové skupině, atd.

Predátorské časopisy a hodnocení článků v odborném periodiku

Predátorské časopisy zneužívají myšlenku otevřeného přístupu ve svůj prospěch. Takové časopisy vznikají primárně s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat zisk, nikoliv podporovat a rozvíjet vědeckou komunikaci.

Predátorský vydavatel si účtuje vysoké poplatky, aniž by poskytoval vydavatelské a nakladatelské služby spojené s publikováním v zavedených časopisech.

Aby takový časopis u autora vzbudil zájem a atraktivitu, uvádí impact faktor (WOS) nebo SJR (Scopus) i přesto, že ho ve skutečnosti často nemá. Proto publikování v takových časopisech nepřináší body RIV přidělované článkům v těchto databázích.

V minulosti mohl jako vodítko pro rozpoznání predátorského časopisu/vydavatele sloužit tzv. „Beallův seznam“ – osobní blog amerického knihonvíka Jeffreyho Bealla, který zveřejňoval soupis predátorských vydavatelů a časopisů. Seznam je od ledna 2017 již nedostupný a jiná aktualizovaná alternativa v současnosti není dostupná. Abyste předešli publikování v predátorském časopisu, je potřeba důsledně prověřit kvalitu a důvěryhodnost titulu – tzn. zhodnotit, nevykazuje-li znaky predátorského časopisu.

Bohužel ani citační databáze jako Web of Science a Scopus nejsou zcela imunní proti predátorům a některé pochybné časopisy můžete v rejstřících nalézt. Může to být dáno buď zhoršením kvality po přidání časopisu do databáze, prodejem jinému subjektu nebo selháním hodnocení na straně producenta rejstříků. Přestože se časopis vykazující predátorské znaky dostane do citačních databází, neznamená to, že je v pořádku. Pak sice článek z takového časopisu získá bodové ohodnocení dle aktuální Metodiky hodnocení, ale takto získané body neodpovídají jednání dle Etického kodexu Univerzity Karlovy.

Nejste-li si jisti kvalitou časopisu, požádejte o pomoc s prověřením.


Plné znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015) – pdf příloha ke stažení (Metodika 2013)