Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Evropská unie – instituce

Orgány, instituce a ostatní subjekty EU.

Nejvyšším orgánem Evropské unie je Evropská rada. Ovlivňuje směr budoucí spolupráce v rámci Unie. Ve skutečnosti nemá exekutivní pravomoci. Tvoří ji hlavy států nebo vlád všech států EU a předseda Evropské komise. Evropská rada se setkává zásadně čtyřikrát do roka na summitech. Přijetí Lisabonské smlouvy zavedlo funkci stálého předsedy Evropské rady, který je volen na 2,5leté funkční období. Historicky prvním stálým předsedou Evropské rady, neoficielně známé jako prezident EU, byl na summitu Evropské rady v Bruselu dne 19.listopadu 2009 zvolen vlámský politik, člen Křesťanskodemokratické vlámské strany, belgický premiér Herman Van Rompuy. Úřadu se ujal dne 1. prosince 2009. Od 1. prosince 2014 je ve funkci předsedy Evropské rady Donald Tusk.

Hlavní instituce EU:

Evropská komise zastupuje zájmy EU jako celku. EK má čtyři hlavní úkoly:

 1. předkládat návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě,

 2. řídit a provádět politiky EU a plnit rozpočet, provádět rozhodnutí přijatá Parlamentem a Radou,

 3. vymáhat společně se Soudním dvorem zákony EU,

 4. zastupovat EU na mezinárodní scéně, např. při sjednocování dohod mezi EU a jinými zeměmi.

Evropský parlament zastupuje občany EU a je jimi přímo volen. Schvaluje, společně s Radou,  evropské zákony, Vykonává demokratický dohled nad ostatními institucemi EU, zejména nad Komisí. Kontroluje výdaje EU, přijímá nebo zamítá rozpočet EU.

Rada Evropské unie zastupuje jednotlivé členské státy. Schvaluje právní předpisy EU, koordinuje politiku členských států,uzavírá mezinárodní smlouvy, schvaluje rozpočet EU, pracuje na vytváření společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Předsednictví Rady Evropské unie rotuje.

Přehled aktuálních formací Rady EU na úrovni ministrů:

 1. Rada pro obecné záležitosti

 2. Po přijetí Lisabonské smlouvy předsednictví Rady nepředsedá jednomu ze svého složení, a to Radě pro zahraniční věci, které nyní předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Paní Federica Mogherini – místopředsedkyně EK – předsedá zasedání k činnosti v oblasti zahraničních věcí.

 3. Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN)

 4. Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA)

 5. Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)

 6. Rada pro konkurenceschopnost, vnitřní trh, průmysl,výzkum a vývoj ( COCOM)

 7. Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE)

 8. Rada pro životní prostředí

 9. Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYC)

 10. Rada pro zemědělství a rybolov

Radě postupně předsedá všech 28 členských států Evropské unie. Střídají se vždy po šesti měsících. Existuje však velmi úzká spolupráce mezi zeměmi v tzv.“trojce“, tj. mezi zeměmi, které po sobě následují v předsednictví. Předsednictví řídí zasedání, navrhuje politické směry, případně vypracovává kompromisní návrhy nezbytné k přijetí rozhodnutí Rady. Po přijetí Lisabonské smlouvy předsednictví Rady nepředsedá jednomu ze svého složení, a to  Radě pro zahraniční věci, které nyní předsedá vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Evropské radě, jejímu předsedovi i Radě a jejím předsednictvím pomáhá generální sekretariát

V oblasti bezpečnosti a obrany pomáhají Radě specifické útvary:

 • Politický a bezpečnostní výborPSC

 • Vojenský výbor Evropské unieEUMC, který tvoří náčelníci generálních štábů členských zemí

 • Vojenský štáb EUEUMS, složený z vojenských a civilních specialistů delegovaných členskými státy

 • Výbor pro civilní aspekty řešení krizí

Další informace o Radě Evropské unie:

Soudní dvůr EU kontroluje dodržování práva a zajišťování jednotného výkladu práva ve všech členských státech Unie. Soudní dvůr sídlí v Lucemburku, má 28 členů, tj. každý členský stát má po jednom zástupci.

Evropský účetní dvůr má na starosti audit příjmů a výdajů finančních prostředků EU. Vzhledem ke své funkci je orgánem zcela samostatným a nezávislým na ostatních institucích Evropské unie. Evropský účetní dvůr sídlí v Lucemburku. Každý členský stát je zastoupen jedním členem.

EU Budget for Results – Dataset

 

Online odkazy týkající se institucí EU:

Portál volně přístupných dat Evropské unie

Adresář institucí EU – EU Whoiswho 

Tiskové zprávy institucí EU – RAPID    

EUOBSERVER.COM – novinky  on-line o Evropské unii

Prezentace EU 

Newsletter EU – Zpravodaj EK pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Evropské fórum pro integraci

EurActiv – aktuální články a analýzy

Veřejné konzultace Evropské komise