Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Evropská unie – činnost

Přehled tzv. „politik“ EU

Veškeré aktivity, činnosti jsou označovány za tzv. politiky, byť pod tímto výrazem nerozumíme obecný význam slova (politika jako správa věcí veřejných). Politiky Evropské unie řídí a provádí Evropská komise. Politiky se dělí podle toho, jakou roli při výkonu hrají a jakou roli při výkonu dané politiky hrají členské státy.

 • Politiky výlučné (společné) – oblasti v nichž již došlo k naprostému přesunu pravomocí z členských států na orgány EU. Jedná se o politiku zemědělskou, politiku obchodní, společnou měnovou politiku.

 • Politiky sdílené – ze strany EU je právní regulace, ale přesto členským státům zůstala pravomoc přijímat vlastní právní předpisy. Sem patří např. politika ochrany spotřebitele, politika životního prostředí, dopravní politika.

 • Politiky doplňkové (podpůrné, koordinační) – představují kategorii politik, ve kterých EU smí vykonávat pouze podpůrné aktivity ke koordinaci postupu ve všech členských státech. Jde např. o politiku průmyslovou, politiku kulturní, politiku vzdělávací.

Politiky lze dělit i podle principu, do kterého z pilířů „Maastrichtského chrámu“ daná oblast činnosti EU spadá. Tento princip pak ovlivňuje způsob přijímání závazných rozhodnutí v dané sféře. Rozhodování v rámci I. Pilíře funguje jiným způsobem než rozhodování v rámci II. nebo III. pilíře.

Do I. pilíře patří tyto politiky:

 • Společná zemědělská politika
 • Hospodářská a měnová unie
 • Celní unie a společný trh
 • Společná obchodní politika
 • Regionální a strukturální politika
 • Dopravní politika
 • Sociální politika
 • Schengenský prostor
 • Občanství EU
 • Vědeckovýzkumná politika
 • Politika hospodářské soutěže
 • Ekologická politika
 • Politika ochrany spotřebitele
 • Vzdělání a kultura
 • Společná rybolovná politika
 • Azylová a přistěhovalecká politika

Do II. pilíře patří tyto politiky:

 • Zahraniční politika EU: Spolupráce v zahraniční politice; Dodržování míru; Volební pozorovatelé; Lidská práva; Demokracie; Rozvojová pomoc
 • Bezpečnostní politika EU: Evropská bezpečnostní politika; Evropské síly rychlé reakce; Odzbrojování

Do III. pilíře patří tyto politiky:

 • Pašování drog a obchod se zbraněmi
 • Obchod s lidmi
 • Terorismus
 • Zločiny proti dětem
 • Organizovaný zločin
 • Korupce

Mezi tzv. Průřezové politiky patří:

 • Růst a zaměstnanost
 • Zlepšování právní úpravy
 • Posuzování dopadů nových iniciativ
 • Udržitelný rozvoj
 • Mnohojazyčnost

Evropský semestr

Členské státy  EU se zavázaly, že budou plnit cíle strategie Evropa 2020. V návaznosti byl přijat roční cyklus koordinace hospodářských politik – Evropský semestr.

Evropská komise provádí podrobnou analýzu rozpočtových, makroekonomických a strukturálních reforem, které jednotlivé státy Unie plánují provést a následně  vydává doporučení na příštích 12-18 měsíců. Evropský semestr začíná přijetím Komise své roční analýzy růstu.


Občanské iniciativy – předkládání návrhů Evropské komisi.

ARCHIDOK  elektronický archiv plných textů ze všech oblastí činnosti EU,  publikovaných institucemi a orgány Unie