Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Predátorské časopisy a hodnocení článků v České republice

Metodika vs. Predátoři

metodika vs. predator

Hodnocení vědy v České republice popisuje dokument s názvem Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů  (platná pro léta 2013 až 2015) (dále jen „metodika„), schválený usnesením vlády ČR.

Tento dokument slouží jako předpis jakým způsobem se hodnotí věda v České republice a naplňuje tak povinnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uloženou jí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostřekdů a o změně některých souvisejících předpisů. RVVI má dle § 35 odst. 2 písmene c), zákona zabezpečit hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Více o celé metodice se dočtete na našich stránkách.

Metodika je rozdělena do tří pilířů.

Oborovému hodnocení publikačních výsledků se věnuje I. pilíř, který pro každou oborovou skupinu definuje relevantní druhy výsledků k  hodnocení.

Do tohoto pilíře patří hodnocení článků v odborném periodiku.

Vnitřní členění článků, které se hodnotí je následující:

  • článek v časopise evidovaném ve Web of Science
  • článek ve zdroji evidovaném ve SCOPUS 
  • článek v recenzovaném časopise v databázi ERIH
  • článek v českém recenzovaném časopise

Jednotlivým článkům je přidělováno bodové ohodnocení dle toho v jaké databázi se nechází. 

Je samozřejmě je nutné vzít v potaz další hodnotící kritéria jako je např. počet autorů podílejících se na článku, nebo zda je článek relevantním výstupem k hodnocení v dané oborové skupině, atd.

Predátorské časopisy a hodnocení článků v odborném periodiku

Predátorské časopisy často zneužívají myšlenku otevřeného přístupu ve svůj prospěch. Takové časopisy vznikají primárně s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat zisk. Nikoliv podporovat a rozvíjet vědeckou komunikaci.

Predátorský vydavatel si účtuje vysoké poplatky, aniž by poskytoval vydavatelské a nakladatelské služby spojené s publikováním v zavedených časopisech.

Aby takový časopis u autora vzbudil zájem a atraktivitu, uvádí impact faktor (WOS) nebo SJR (Scopus) i přesto, že ho ve skutečnosti často nemá. Proto publikování v takových časopisech nepřináší body RIV přidělované článkům v těchto databázích.

Na Coloradské univerzitě v Denveru vznikl tzv. „Beallův seznam“ soupis predátorských vydavatelů a časopisů. Seznam reaguje na nekalé praktiky predátorských vydavatelů. Autorem seznamu je Jeffrey Beall, knihovník z Coloradské univerzity. Tento seznam může sloužit jako vodítko k ověření časopisu, pokud se Vám zdá podezřelý a vykazuje-li znaky predátorského časopisu.

Může se stát, že časopis z Beallova seznamu je indexován v databázi Web of Science nebo Scopus. Tuto chybu systému způsobuje velký objem indexovaných časopisů v těchto databázích a  časová prodleva při vydávání časopisů. I přesto, že se takový časopis nedopatřením dostane do těchto databází, neznamená to, že je to v pořádku. Pak sice takový článek získá bodové ohodnocení dle aktuální Metodiky hodnocení, ale takto získané body neodpovídají jednání dle Etického kodexu Univerzity Karlovy v Praze.

Nejste-li si jisti, kontaktujte svého open access knihovníka.


plné znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015) – pdf příloha ke stažení (Metodika 2013)