Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Autorská práva

Kvalifikační (zejména disertační) práce uložené v Repozitáři závěrečných prací (SIS) v některých případech obsahují odborné články, které byly již dříve zveřejněny v časopisech a u nichž je nejasné, zda mohou být zveřejňovány v režimu Open Access. Tyto čánky byly vloženy studentem, který by měl případně zažádat o znepřístupnění práce (postup popsán v dokumentu – http://www.cuni.cz/UK-4474.html#4). Není však jisté, zda student skutečně práva ke zveřejnění odborných článků kontroluje. Je toto z pohledu repozitáře dostatečně ošetřeno?

Problematiku upravuje ustanovení § 31 autorského zákona. Jedná se o bezúplatnou zákonnou licenci, kdy do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnosti, a dále název díla a pramen.
Jedná se o tradiční omezení autorského práva, kdy citace musí být užita jako součást jiného výtvoru. Nemůže obstát pouze užití samostatné, neboť by se jednalo o výkon majetkového práva dílo užít. V případě malých citací autorský zákon nařizuje, že je možné citovat pouze ve vlastním díle. Citace musí být užita pouze jako součást jiného výtvoru, nemůže obstát pouze užití samostatné.
Shora vymezené omezení autorského práva umožňuje v závěrečných pracích citovat výňatky z děl jiného autora, avšak za předpokladu, že budou dodrženy zákonné podmínky pro takové použití.